EA-historie

Eldreakademiet Moss gjennom to tiår - 1995-2015

EAhistorie

1995 -2005

En oppsummering laget av Bjarne Elvsås, styreleder i seks av årene

15. mars 1995 ble det første møtet i Eldreakademiet Moss holdt, med Birgit Gjernes som foredragsholder.

elvsaas bjarne

Et foreløpig programutvalg bestående av Bjarne Elvsås, Vibeke Bang Larsen, Inger Ree-Pedersen og Tor Tank-Nielsen hadde gjort klar programmet for vårsemesteret med Richard , Hermann og Finn-Erik Vinje som de påfølgende foredragsholdere.

Det var regnet med inntil 100 medlemmer, med møter i Moss Kunstgalleri, men en uke etter at programmet var gjort kjent i avisene, var det påmeldt 140 interesserte, og de tre møtene våren 1995 ble holdt i Menighetssalen i "Hygea-bygget". Her var det plass til 160. Dette ble snart for lite, og fra høsten 1995 ble Samfunnssalen stedet for foredragsmøtene.

Stiftelsesmøte ble holdt 19. april med valg av styre etc. og godkjennelse av vedtekter. Her heter det om formålet: "Eldreakademiet Moss har til formål å gi alle over 60 år muligheter til å studere emner de er interessert i. Det skal være et forum for utveksling av kunnskaper og for menneskelig kontakt".

I Moss ble betegnelsen "Eldreakademi" valgt, men det er ingen navnetvang for disse sammen-slutningene. Det startet i Frankrike i 1972 med tilknytning til franske universiteter. Derfor ble betegnelsen U3A (Universitet for den 3. alder) benyttet i Frankrike og i en rekke andre land. Det første i Norge var Pensjonistuniversitetet som ble startet i Oslo i 1982. I dag er det ca. 50 eldreakademier/pensjonistuniversiteter i Norge.

Eldreakademiet Moss fikk en rivende utvikling. Ved utløpet av startåret 1995 var det 345 medlemmer, etter fem år var medlemstallet øket til 550, og ved årsskiftet 2004/05 har Eldreakademiet .Moss hele 775 medlemmer, og det står ca. 200 på venteliste for å bli medlem. Det er plassen i Samfunnssalen som er den begrensende faktor. .

Fra starten av ble det etablert et samarbeid med Folkeuniversitetet Moss. Studierektor Kerstin Berger ble med i styret, og Folkeuniversitetet fungerte som sekretariat. Fra 2001, da Folkeuniversitetet ble avviklet i Moss, har Kerstin Berger vært sekretær for Eldreakademiet Moss.

Allerede 31. mai 1995 ble første tur arrangert, til Borgarsyssel museum og Storedal Kultursenter. Høsten 1995 startet de to første studiegruppene. Det har vært en variert, men førsteklasses meny medlemmene har kunnet velge av i de 10 første år for Eldreakademiet Moss.

Listene bak viser stor bredde av emner både for turer, teater, opera, konserter, studiegrupper og ikke minst for foredragsmøtene. Kombinasjonen av foredrag, spørsmål og diskusjon, og tid for en kopp kaffe, har vært vellykket helt fra det første møtet.

Styrets mål er å opprettholde det høye nivå for program på alle felt, og styret regner med at medlemmene vil slutte opp om aktivitetene i Eldreakademiet på samme måte i årene fremover.

(KS anm.: Vedlagt Elvsås’ oppsummering var det flere sider med lister over ulike arrangementer i de ti årene. Disse listene er videreført og finnes nå på EA’s  nettsider: http://www.eldreakademiet.no/tidligere-ar).

2005-2015

Oppsummering av det andre tiår 2005 - 2015 av Kåre Sørby, styreleder i seks av årene 

Eldreakademiet Moss har videreført sin vellykkede start inn i sitt andre decennium. Volumet av tilbud er holdt omtrent på samme nivå, mens medlemsmassen gradvis er økt fra 775 til 1169 medlemmer ved utgangen av 2014, en økning på 50%. Plassen i Samfunnssalen er fortsatt begrensende, og frammøtet er omtrent det samme, mellom 200 og 300. Dette kan kanskje henge sammen med at medlemsmassen eldes, og noen blir mer passive. Det har fortsatt vært en ventetid på 1 - 2 år for å bli medlem.

Styret har fem medlemmer og to varamedlemmer, som også møter regelmessig. Det holdes 9 møter årlig, ett i forkant av hvert foredrag. En sekretær på deltid tar hånd om det administrative arbeidet, nå også det datatekniske. Årskontingenten har i tiåret økt fra 200 til 350 kr. Vår sekretær fra starten av, Kerstin Berger, takket av i 2011 etter 17 års innsats.

Initiativtaker og medstifter av Eldreakademiet, Bjarne Elvsås, er blitt vurdert som æresmedlem, men slikt finnes ikke i statuttene. Han ble derimot hedret med en gave på årsmøtet i 2009. Han døde et halvt år senere. Til sin død organiserte og fulgte han opp studiegruppene. Elvsås ble også hedret post mortem på en jazzkonsert i Parkteatret 17. april 2010.

EAnyttStyremedlemmene deler oppgaver mellom seg, så som kontakt til foredragsholdere og organisering av eksterne arrangementer og studiegrupper. Spesielt må nevnes jobben med å finne fram til og følge opp konserter, teaterforestillinger, turer og annet. De første ti år ivaretok  Bjarne Elvsås dette, og i annet tiår har Jørgen Bryhn og deretter Ragnhild Heggenhougen på en imponerende måte tatt seg av dette arbeidet. Jørgen Bryhn startet også opp EA nytt (2008)  med små meddelelser og program som ble sendt medlemmene.

Gregers Winther Wulfsbergs dagbok fra Eidsvold i 1814 ble etter initiativ og organisering av Arild Urdal og med god sponsing transkribert og utgitt som en bok i februar 2014.

Gode bidrag til virksomheten kommer også fra mange andre. Våre damer i ”kaffegjengen” tar seg av innkjøp, tilrettelegging og servering av kaffe og muffins på møtene. Tidligere la man 20 kr i en kurv på bordet for dette. Nå er det gratis og betales fra innbetalt kontingent. En god forenkling ble det også da man gikk over fra stentøy til engangs pappbeger og fikk alt avfallet lagt i plastposer på bordene. Servering ved langbord og kaffepause antas å styrke den sosiale verdi av møtet, og det anses meget viktig.
En bærbar PC og digital bildeframviser ble anskaffet tidlig i perioden og ble organisert med egne krefter. Nå har kommunen installert en fast framviser i taket. Tilkobling og drift av slikt utstyr og justering av høytalerutstyr krever en del teknisk kompetanse, og vi har fått tre kyndige medlemmer til å ta seg av dette.

Datateknikker tas stadig mer i bruk. En hjemmeside på Internet ble laget av egne medlemmer i 2011. Denne måtte videreutvikles, og behovet for moderne regnskapsprogram meldte seg. En frivillig dataspesialist ble etterlyst i EA nytt, og EA-medlem Steffen Myklebust meldte seg. Han har nå fått i gang gode regnskapsrutiner med enklere innbetalingssystemer, dokumentlagring i ”skya” tilgjengelig for alle i styret, forhåndsbetaling for arrangementer, og det bygges ut e-post adresseliste. Dette siste vil spare anselige beløp i porto og gjøre kommunikasjon med medlemmene enklere. Noen ønsker ikke datakommunikasjon, og det respekteres.

Nedenfor er tilbudene og aktivitetene omtalt. En samlet oversikt over de enkelte tilbud i alle årene ligger på Eldreakademiets nettsider: www.eldreakademiet.no. Ved å klikke på Tidligere år så finner man Styremedlemmer og hva som har vært av Foredrag, Studiegrupper, Teater, Konserter, Opera, Turer rundt omkring og Annet.

IMG 0303b

Foredragene er nok den største og viktigste aktiviteten. Det arrangeres et foredrag hver måned unntatt juni, juli og desember.  Som nevnt er det til stede mellom 200 og 300, kanskje gjennomsnittlig 240. Det betyr 2160 tilhørere hvert år. Temaene spenner fra kunst, musikk og kultur over teknikk og naturvitenskap til historie, filosofi og samfunnsaktuelle saker. På noen møter før jul har det vært besøk og musisering fra Kulturskolen etter foredraget. Det har vært svært kompetente foredragsholdere, fra professorer og høytstående embetsmenn til kunstnere og kjente samfunnsaktører.  Det er stor villighet når det forespørres, og mange av dem er imponert over frammøtet og interessen. Den vises jo også i kommentar-  og spørrerunden etter kaffepausen. Innimellom har det også vært separate møter med kåserier om kommende turarrangementer, som for eksempel til Portugal eller med Hurtigruta.

Eksterne arrangementer har regelmessig vært teater og konserter eller opera  i Oslo, men også konserter i det lokale Parkteateret. Da er oftest også de par hundre på ventelisten invitert med. Det har vært lystspill og tragedier, klassisk og jazz og overnattingsturer har også gått til Gålå, Røros og Gøteborg. Dagsturene har også gått til institusjoner og severdigheter. I samarbeid med ekstern turoperatør og kunnskapsrike guider har det vært ukesturer til Istanbul, Portugal, Lofoten, Baltikum og England. Det har vært 10 - 12 eksterne arrangementer årlig som årlig til sammen har hatt rundt 8 - 900 deltakere.

Lisboa Alnaes 01Karsten Alnæs nyter bacalao sammen med Nora Gudem og Kåre Sørby i Lisboa på en EA-tur

 

Studiegruppene har til dels holdt sammen helt fra starten i 1995, men de har kommet og gått med varierende temaer og deltakelse. Gruppestørrelse har variert mellom 5 og 14, og det har stadig vært 10 - 12 grupper aktive. Rundt 100 medlemmer er jevnlig medlem av en studiegruppe. Gruppene opererer selvstendig og på individuelt initiativ, men styret søker også å initiere og motivere til starting og deltakelse. Noen grupper møtes privat, og andre leier lokaler. Noen av gruppene har nok kanskje fått preg av private vennskap, men det er også en viss utveksling i andre. Noen grupper slutter og nye kommer til. Temaene er mangfoldige, men litteratur og historie om kunst og kultur og om ulike land og områder går igjen. Religioner, filosofi og tro har det vært en del av, og psykologi og miljø har versert.

Et datakurs har holdt til huse på Jeløy folkehøyskole i fem år med egne instruktører: IMG 0316b 01